Deze website gebruikt cookies. Meer informatie en lees hoe U zich hiervoor afmelden kunt.

Boeken over de "zachtere" vakken voor ICT opleidingen :
 

Boeken ICT advies en communicatie ICT rapportage
 achtergronden, ICT recht en ICT vakdidactiek

Notuleren Zakelijke brief schrijven Webwinkel starten Google Analytics Google AdWords

Ondersteunen informatie voor opleidingen als bedrijfskundige informatica of MBO informatica.
Voor de "standaard" technische ICT vakken weten de meeste opleiders wel de handboeken te vinden.
Bij de meer "zachtere" vakken  is het vaak wat meer zoeken. De keuze wordt vaak bepaald door de opleider
en kan verschillen van het doel en de richting van de cursus of opleiding.

ICT communicatie en rapportage

Interpersoonlijke vaardigheden voor
ICT ers

Dit is een praktisch handboek voor ICT'ers   over sociale vaardigheden en communicatie.
Het is bedoeld voor de ICT-sector.

Het behandelt de basisvaardigheden die elke ICT-student nodig heeft zoals het schrijven van rapporten, samenwerken en presenteren. Er wordt ingegaan op de communicatieprocessen rond implementatie van nieuwe ICT-systemen, IT-audits en
projectmanagement. Met voorbeelden uit de praktijk wordt de theorie verduidelijkt.

In dit boek, geschreven op hbo-niveau, wordt uitgebreid ingegaan op competenties zoals communicatie, besluitvorming, samenwerken, overdracht van kennis, leidinggeven en het omgaan met veranderingen in organisaties.

Interpersoonlijke vaardigheden voor ICT'ers is geschreven voor studenten ICT in het hoger onderwijs.

Op de bijbehorende website www.pearsoneducation.nl/rubrech worden
verschillende praktische hulpmiddelen aangereikt.

 

Rapporteren voor Techniek en ICT 

Dit boek geeft een handleiding voor het opstellen van rapporten in de specifieke omgeving van Techniek en ICT. Dit wordt gedaan met behulp van duidelijk voorbeelden, waarbij verschillende soorten rapporten worden behandeld.
Er wordt rekening gehouden met :
- de doelgroep
- opbouw rapport
- schrijfstijl
- werkwijze

De lezer krijgt een goed overzicht van technieken en vaardigheden die nodig zijn om individueel of in teamverband rapporten te schrijven.

In Rapporteren voor Techniek en ICT staat de vraag van de opdrachtgever centraal en wordt het doel van het rapport steeds voor ogen gehouden. 
De auteur besteedt ruime aandacht aan project- en procesgerichte rapportage

Dit boek is geschikt voor studenten die een technische studie of een studie in de ICT volgen . Ook is het te gebruiken als naslagwerk voor iedereen die in zijn werk  systematisch wil rapporteren.

 
   

 

Rapportage techniek + CD-ROM

Rapportagetechniek is gaat over communicatieve vaardigheden en is bedoeld voor technisch en bedrijfskundig georiŽnteerde opleidingen. Aan deze uitgave is een bijlage toegevoegd over het mondeling presenteren van een rapport, en een cd-rom met een digitale versie van het handboek.

Het boek behandelt onderdelen als: schrijfstrategieŽn, tekstopbouw, schrijven en visualisering en vormgeving. Bij het handboek is een geheel nieuwe uitgave ontwikkeld: Rapportagetechniek praktijkcursussen.

Dit boek bestaat uit negen zelfstandige minicursussen over telkens ťťn bepaalde basisvaardigheid of beroepscompetentie.

Bij Probleemgestuurd onderwijs en projectonderwijs kunnen het handboek en de digitale versie als naslagwerk worden gebruikt.

In de volledig geactualiseerde herziening is er meer aandacht voor plagiaat en e-mail. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen toegevoegd: beleidsnota's en adviesrapporten, literatuurverslagen en rapporteren in het Engels.

 

Communicatie voor ICT

Dit boek behandelt de onderwerpen :
Telefoneren
Standaard correspondentie
Besprekingen
Informatie krijgen
Informatie geven
E-mail
Klachten

Dit boek kan gebruikt worden op de MBO ict opleiding. Bedoeld voor het leren van Nederlandse (vak)taal en vaktermen.

 

Rapportage

ICT onderwijskunde

   

Taal-topics Rapporteren

 Omdat men in het bedrijfsleven bij voorkeur korte rapporten ziet, wordt veel aandacht besteed aan korte rapportages. Stapsgewijze wordt een structuur voor het rapport ontworpen. Vertrekpunt daarbij is een scherp geformuleerde hoofdvraag.

De boek behandelt:
- het formuleren van de hoofdvraag
- het briefingproces
- het ontwerpen van een hoofdstukindeling
- rapportconventies/vaste rapportonderdelen
- citeren en het verantwoorden van geraadpleegde bronnen
- vormgeving van rapporten.

Als ondersteuning is bij deze serie een speciale website -www.taaltopics.wolters.nl - beschikbaar met aanvullend materiaal voor studenten. Voor docenten is een handleiding te downloaden.

Deze boek over rapporteren behandelt de vraagstelling, opzet en indeling, verantwoording van geraadpleegde bronnen en de uiterlijke verzorging ervan. De aanpak komt neer op het stapsgewijze ontwerpen van de structuur van een rapport. Checklisten en schema's geven daarbij houvast.  De nadruk ligt dus niet zozeer op het formuleren en presenteren van een tekst,

 

Basisboek ICT-didactiek

Dit leerboek voor leerling-docenten beschrijft de didactische mogelijkheden van computers en IC. Het gaat in op de vraag : Hoe en wat leren kinderen eigenlijk met de nieuwe media? Het biedt leerkrachten en studenten een kader voor het eigen onderwijs rondom ICT. Daarnaast bevat het een overzicht van ICT-toepassingen en mogelijkheden voor praktische inzet in de school.

Leerlingen veranderen doordat zij al van jongs af aan veel met de ICT te maken krijgen. Kennis van de steeds digitaler wordende wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien, wordt voor docenten steeds belangrijker. ICT vakdiactiek wordt daarom ook steeds meer in de belangstelling.

Mogelijkheden van toepassingen van ICT en nieuwe didactische werkvormen en de wijze waarop ICT geÔntegreerd kan worden in de praktijk, worden uitvoerig beschreven. Dit boek geeft de kennis en samenhang. Actualiteit en webadressen worden bijgehouden in de digitale leeromgeving die bij het boek hoort. Bij dit boek is een internet-toepassing beschikbaar.

Het Basisboek ICT-didactiek is bestemd voor studenten van lerarenopleidingen basisonderwijs, leerkrachten en anderen die behoefte hebben aan praktisch beschreven  ICT-vakdidactiek.

 

ICT recht en rechtspraak

   

Strafrecht en ICT

Computercriminaliteit heeft ernstige gevolgen voor de samenleving.  Denk hierbij aan het kraken van computersystemen door hackers, de verspreiding van virussen, telecomfraude, vervalste websites en vervalste informatie in spammails,  en ook de verspreiding van kinderporno via internet. 

Strafrecht en informatie- en communicatietechnologie hebben steeds meer met elkaar te maken. De politie vindt bij opsporingsonderzoek bij misdaden vaak gegevens op computers, mobiele telefoons en digitale agenda's  Die gegevens kunnen dienen als bewijsmateriaal. Digitale opsporingsbevoegdheden zijn dan ook hard nodig voor het hedendaagse strafrecht.

In dit boek worden de belangrijkste onderwerpen op het gebied van strafrecht en ICT behandeld. Ook worden cryptografie, het Cybercrime-verdrag en ICT-toepassingen in het strafrecht besproken.

 

ICT-recht voor de praktijk

ICT-recht voor de praktijk beschrijft een breed aantal onderwerpen, waaronder privacy, intellectueel eigendom en ICT-contracten. Het geeft veel duidelijke voorbeelden.

Het boek richt zich op twee doelgroepen:
als leerboek voor hogeschool en universiteit en als inleidend naslagwerk voor de praktijkjurist.

De auteurs behandelen een zeer breed aantal onderwerpen vanuit diverse perspectieven: consument, overheid, ondernemingen, opsporing, enz.

Dit maakt het boek interessanter voor een jurist dan iemand die vanuit zijn eigen ICT-beroepspraktijk kennis over juridische aspecten wil opdoen. Dit boek is vooral geschikt voor juristen die brede, algemene juridische kennis op het gebied van ICT willen verkrijgen.

 
   

ICT en recht

Het doel van dit boek is studenten de juridische en functionele kennis van ICT bij te brengen die nodig is om na te denken over actuele juridische vraagstukken in het kader van ICT en Recht.

Dit boek is een inleiding op het gebied van ICT en Recht, kennissystemen, Informatie- en kennismanagement, E-commerce, E- government en computercriminaliteit.

Dit boek is speciaal geschreven als studieboek voor de juridische HBO- opleidingen, maar het is ook geschikt als naslagwerk voor andere beroepsopleidingen of juridische praktijk.

ICT en Recht / druk 1
Mischa van Perzie

 

 

ICT in de rechtspraktijk

Juristen maken veel gebruik van ICT. Via netwerken hebben ze toegang tot wetgeving, wetsgeschiedenis, jurisprudentie, richtlijnen, handboeken en literatuur.
De informatie is steeds vaker digitaal beschikbaar en het verwerken van die informatie en het toepassen van juridische kennis gebeuren meestal ook met behulp van de computer.

In dit boek wordt het gebruik van ICT door juristen behandeld. Het gaat daarbij om verwerking van juridische informatie, de toepassing van juridische kennis, nieuwe vormen van juridische dienstverlening en de rechtsvragen die hiermee samenhangen.

Doelgroep
Studenten die een opleiding volgen in het hoger juridische onderwijs.

ICT in de rechtspraktijk / druk 1
J.J. Dijkstra

 
   

Jurisprudentiebundel ICT-recht

Deze bundel bevat ICT gerelateerde jurisprudentie. Het boek is in de volgende rechtsgebieden onderverdeeld: belastingrecht, bestuursrecht, handelsrecht, mediarecht, privaatrecht, strafrecht en telecommunicatierecht.  Binnen de rechtsgebieden zijn uitspraken opgenomen die betrekking hebben op het gebruik en misbruik van ICT-middelen.

Er is veel (soms tegenstrijdige) lagere jurisprudentie  opgenomen.  Dit rechtsgebied is jong en nog volop in ontwikkeling.

Zo worden uitspraken geordend met betrekking tot auteursrechten op het internet, het kapen van domeinnamen, computervredebreuk, ICT-contracten,

Deze bundel is zowel voor opleidingen als voor het gebruik in de rechtspraktijk geschikt.

Jurisprudentiebundel ICT-recht / druk 1
J.R.M. Rijnde

 
   
   

ICT boeken diverse themaīs

   

ICT en openbaar bestuur

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) dringt ver door in openbaar bestuur. Een steeds verdere informatisering van een groot aantal primaire processen binnen de overheid - zoals de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van beleid - is hiervan het gevolg.

De huidige inzet van ICT heeft hiermee vergaande consequenties te hebben voor de inrichting en het functioneren van overheidsorganisaties. Omdat ook hun omgeving niet ontkomt aan de toename van ICT moeten overheidsorganisaties zich bovendien bewust zijn van de implicaties hiervan voor hun positie, activiteiten en inrichting die hieruit voortvloeien.

De toepassing van ICT in en om het openbaar bestuur leidt tot de vraag wat de aard van bovenstaande veranderingen is en welke betekenis we eraan moeten toekennen.

In het boek ICT en Openbaar Bestuur wordt vanuit verschillende bestuurskundige thematieken en aspecten in een groot aantal artikelen de betekenis van ICT voor de overheid onder de loep.

Het boek is bedoeld voor ieder die interesse heeft in de betekenis van ICT voor de overheid. Het  richt zich op studenten en docenten in het hoger en postdoctoraal onderwijs, maar is ook geschikt voor overheidsmanagers, projectleiders en bestuurders.

 

 

AO en ICT

Het leerboek AO en ICT heeft veel praktijkvoorbeelden en legt verband legt met informatie- en communicatie-technologie.

Deel 1 gaat over doel, belang en basisprincipes van de AO. Wat wordt behandeld aan de hand van cases. De studenten maken onder meer kennis met begrippen als typologie, waardenkringloop en controletechnische functiescheiding. Ook wordt een opzet voor een "Handboek AO" gegeven. Daarnaast komt aan de orde welke plaats AO inneemt in het proces van informatiesysteemontwikkeling en worden schematechnieken behandeld.

In deel 2 staat procesanalyse centraal, op basis van praktijkgevallen.  De procesanalyses worden op verschillende manieren benaderd: hoe beschrijf je ze in een "Handboek AO" en hoe kunnen processen en procedures in schema worden gebracht?

Het maken van een eerste aanzet tot een herontwerp van processen nadat de AO in kaart is gebracht, komt in deel 3 aan de orde.

Elk deel wordt afgesloten met opgaven en cases.
Dit boek is bestemd voor alle opleidingen waarvan het vak AO of bestuurlijke informatieverzorging een onderdeel vormt, zoals bedrijfseconomie en bedrijfskundige informatica.
Bij het boek is een docentenhandleiding beschikbaar

 

 
   

ICT security

Dit boek gaat over het beveiligen van  computersystemen,  netwerkverbindingen en digitale media.

Vormen van oplichting en de juridische aspekten worden besproken. Er wordt in gegaan op zaken als digitale authenticatie, cryptografie, digitale certificaten, het beveiligen van internet verbindingen en e-mail en netwerken. Ook het beveiligen van datadragers.

Met het boek ICT-Security kunnen ICT-werknemers zich de vereiste theoretische kennis eigen maken. Met behulp van oefeningen in een simulatieomgeving  krijgt de cursist of student ook de praktische vaardigheden die nodig zijn om in zijn of haar werkomgeving de ICT-beveiliging op het vereiste niveau te kunnen brengen.

Naast technische kennis en vaardigheden wordt ook ruim aandacht besteed aan de mens en zijn gedrag als meest kwetsbare schakel in de beveiligingsketen.

ICT Security
Boris Sondagh

   
   
   
   

Boek -  marketing met ICT

   

De mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie op het gebied van marketing zijn vrijwel onbegrensd. Nog dagelijks zien nieuwe toepassingen het licht. Dit boek laat zien hoe informatie- en communicatietechnologie marketingactiviteiten  kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan het aanboren van nieuwe markten, het beheren van klantgegevens, het nemen van commerciŽle beslissingen en het uitvoeren van commerciŽle taken.

Aan de orde komen themaīs als  Customer Relationship Management (CRM), Multi-Channeling, E-Commerce en E-Business.  Deze nieuwe vormen van marketing worden gerelateerd aan informatiesystemen , Internet en overige ICT-toepassingen Het accent ligt op marketing.  Behandeld worden:
- Marketing
- Marktanalyses en planning
- CRM: de data
- CRM: de informatiesystemen en de analyse
- Multi-Channeling
- E-Commerce
- E-Business
- Overige ICT-toepassingen
- Organisatie en veranderingen
- Cases
Marketing met ICT is geschikt voor HBO- en WO-studenten. Bij dit boek is een docentenhandleiding beschikbaar met een uitwerkingen van de cases

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
Notuleren Zakelijke brief schrijven Webwinkel starten Google analytics
linkpartners